«

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası; Tokenmerkezi.com’un hangi kişisel bilgileri hangi amaçlar muvacehesinde topladığına ve nasıl işlediğine dair bilgiler içermektedir. Tokenmerkezi.com’un veri elde etme ve kullanma prensiplerini açıklayan bu gizlilik politikası, veri sahiplerinin sahip olduğu hakları da sarih bir şekilde tavzih etmektedir.

Elde Edilen Kişisel Bilgilerin Niteliği

Tokenmerkezi.com üzerinde, kullanıcıların web sitesine erişmeleri ve sitede yaptıkları işlemler çeşitli veriler toplanmasını gerektirir. Bunların bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

Kullanıcının demografik bilgileri (Yaş, cinsiyet vb.)
Cihaza ve tarayıcıya ait kimlik bilgileri
İşlem güvenlik bilgileri
İletişim formu ya da farklı formlar vasıtasıyla sağlanan veriler

Tokenmerkezi.com’un her kullanıcısı web sitesi muhtevasında yer alan hizmetlerin îfâ edilebilmesi için gerekli olan kişisel bilgilerinin ilgili kanunlar ve mevzuatlar uyarınca toplanmasına, işlenmesine, ihtiyaç duyulması hâlinde sadece Tokenmerkezi.com’un iş ortaklarıyla paylaşılmasına zımnen rızâ vermiş sayılacaktır.

Bu gizlilik politikasında beyân edilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve paylaşılması mümkün olan verilerin kullanımı yalnızca bu amaçlarla sınırlı kalacaktır.

  1. Çerez (Cookie) Dosyaları

Tokenmerkezi.com, ziyaretçilerin daha iyi bir web sitesi deneyimi yaşamalarını sağlamak adına, hangi alanlara tıklandığını ve hangi bölümlerin ziyaret edildiğini otomatik olarak kayıt altına alır. Bununla hizmetlerini geliştirmeyi, optimize etmeyi, kişiselleştirmeyi ve meşrû çıkarlarını korumayı hedefler.

Çerezler teknik iletişim dosyası olarak da nitelendirilir. Kullanıcının cihazına yerleştirilmek suretiyle çalışan bu dosyalar, arzu edildiği takdirde manuel yöntemlerle engellenebilir.

  1. Kişisel Bilgilerin Kullanım Amaçları

Tokenmerkezi.com; elde etmiş olduğu kişisel bilgileri ziyaretçilerin siteden daha verimli faydalanabilmeleri amacıyla işler.
Mezkur veriler; üyelik ve sipariş oluşturma, şikâyet, öneri ve buna benzer talep bildirimleri gibi işlemlerde de kullanılır.
Var olan sorunları tespit edebilmek ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırabilmek için, kullanıcılardan toplanmış bilgilere başvurulur.
Tokenmerkezi.com; kullanıcılarını yeni kampanyalardan, duyurulardan ve içeriklerden haberdar etmek amacıyla paylaşmış oldukları iletişim bilgilerini –onların bilgisi ve izni dâhilinde olmak kaydıyla- kullanabilir.
Tokenmerkezi.com tarafından elde edilen kişisel bilgiler; hem sitenin servis sağlayıcılarına, hem iş ortaklarına hem de kanun ve yasalara karşı yükümlülüklerin îfâ edilebilmesi gâyesiyle de işlenir.
Hiçbir gizlilik ihlâline yol açılmaksızın ve kullanıcıların kimliği ifşâ edilmeksizin, muhtelif istatistiksel değerlendirilmelerin yapılmasında da yine kullanıcı verilerinden yararlanılır.
Pazar araştırması, veritabanı oluşturulması ve buna benzer faaliyetler Tokenmerkezi.com’un topladığı verileri kullanma amaçlarındandır.
Verilerin üçüncü taraflara aktarılması; söz konusu bilgiler üzerinden uygulama, ürün ve hizmet tanıtımları; bildirim gönderilerek kullanıcıyla irtibata geçilmesi de mümkündür.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun beşinci ve sekizinci maddelerinin iktizâ ettiği üzere veya ilgili mevzuatların belirlediği istisnâların varlığı durumunda Tokenmerkezi.com, kişisel bilgileri kullanıcının rızâsı olmadan işleyebilir ve üçüncü şahıslara aktarabilir.

3.1. İstisnâî Durumlar

Tokenmerkezi.com; aşağıda bildirilmiş olan gerekçelerin mevcûdiyetinde, toplamış olduğu kişisel bilgileri kullanıcının izni olmaksızın işleme ve gerekli mercîlere iletme hakkına hâizdir:

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması
Rızâsına hukuki geçerlilik tanınmış olmayan ya da fiili imkânsızlık sebebiyle rızâsını beyân edebilecek durumda olmayan kişinin kendisinin veya başka birinin beden bütünlüğünü ve hayatını muhafaza etmek için kişisel verileri açıklama zorunluluğu
Tokenmerkezi.com ve site kullanıcısı arasında herhangi bir sözleşme gerçekleşebilmesi ve bu sözleşmenin uygulanabilmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olması
Hukuki yükümlülüklerin tatbik edilebilmesi için kişisel veri kullanmanın veya paylaşmanın ilgili mercîler tarafından emredilmesi
Kullanıcının bahsi geçen vrileri kendi hür irâdesiyle alenîleştirmesi
Bir hakkın temini, o haktan faydalanılması veya bir hakkın korunmasına yönelik veri işleme zorunluluğu
Bireyin temel haklarını ve özgürlüklerini zedelememek şartıyla Tokenmerkezi.com’un meşrû menfaatleri gereğince veri işleme ihtiyacı

  1. Kişisel Bilgi Paylaşımı

Tokenmerkezi.com; kullanıcıya ait bilgileri ve bu bilgileri kullanarak ortaya çıkardığı yeni verileri; web sitesi aracılığıyla sunduğu hizmetleri yerine getirmek için üçüncü kişilere aktarma yetkisini saklı tutmaktadır. Fakat bu üçüncü taraflar, yalnız Tokenmerkezi.com’un hizmetlerinden yararlandığı gerçek ve tüzel kişiler olabilir. Bahsi geçen hizmetlerin tesisi dışında farklı bir amaç için veri paylaşımı yapılmayacak ve gizliliğin zarar görmesine mahâl verilmeyecektir.

  1. Kullanıcının Kişisel Bilgilerine Erişimi, Veri Tashih Talepleri

Kullanıcılar Tokenmerkezi.com’a müracaatta bulunarak aşağıdaki taleplerini iletme hakkına sahiptirler:

Kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğiyle ilgili açıklama istemek
Kişisel bilgileri işlenmişse, hangi verilerin toplandığını ve kullanıldığını öğrenmek
Kişisel bilgilerinin kullanım amaçlarını bilmek ve bu amaçlara uygun hareket edilip edilmediğine yönelik bilgi talep etmek
Bu bilgilerinin ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun hangi üçüncü taraflara aktarılmış olduğunu öğrenmek
Eksik veya yanlış işlenen bir kişisel bilgi olduysa bunların düzeltilmesini istemek
İlgili mevzuatlarda öngörülen koşullarla sınırlı olmak üzere, kişisel bilgilerinin imhâ edilmesini-silinmesini istemek
Düzeltme, silme-yok etme işlemleri gerçekleştirildikten sonra yapılan değişikliklerin; kişisel bilgi aktarımı yapılan üçüncü taraflara da bildirilmesi (Yani bu değişikliklerin, kişisel bilgilerine sahip olan herkese haber verilmesi)
İşlenen verilerin analizi sırasında kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıktıysa, buna itiraz etmek
Kanuna aykırı olarak işlenen kişisel veriler mevcutsa, buna bağlı maddî veya mânevî bir zarar yaşandıysa zararın tazmin edilmesini ilgili kişilerden talep etmek

Tokenmerkezi.com; bu taleplere müspet veya menfî gerekçeli bir cevap vermekle yükümlüdür. Bu yanıtı kullanıcıya posta yahut dijital iletişim yollarından (e-mail vb.) biriyle iletmesi de Tokenmerkezi.com’un sorumluluğundadır. İşlemler esnasında herhangi bir ücret alınmaması esas olmakla beraber; işlemlerin mâliyet gerektirmesi durumunda ücret talebi Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen tarife üzerinden gerçekleştirilecektir.

  1. Kişisel Bilgilerin Ne Zamana Kadar Saklanacağı

Tokenmerkezi.com; kullanıcısının sağladığı kişisel bilgileri, sunduğu hizmetlerin gerektirdiği mükellefiyetleri yerine getirmek amacıyla saklar. Bu süre, hizmet süresine göre değişir. Yine Tokenmerkezi.com; kullanıcı ile arasında meydana gelebilecek muhtemel anlaşmazlıklar için, delil sunabilmek amacıyla verileri muhafaza etme salâhiyetine sahiptir. İlgili mevzuat, bununla ilgili zamanaşımı sürelerini belirlemiştir.

Kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik mâkul ve meşrû bir neden kalmadığında Tokenmerkezi.com bu verileri silmekten yâhut kullanıcıların kimliğini tanınmaz hâle getirip anonimleştirmekten sorumludur.

  1. Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirler, Taahhütler ve Sorumluluklar

Tokenmerkezi.com; bu gizlilik politikasında yre alan veya ilgili mevzuatta ifade edilmiş şartlarda aşağıdaki sorumlulukları yerine getirecektir:

Kişisel bilgiler hukuka muhâlif bir şekilde kullanılmayacaktır.
Kişisel bilgilere hukuka aykırı ulaşım sağlanmayacaktır.
Kişisel bilgilerin korunması için üst düzey güvenlik önlemleri alınacaktır.
Tokenmerkezi.com üzerinde hâricî sitelere veya uygulamalara verilen linklerin (bağlantıların) içeriğinden Tokenmerkezi.com sorumlu değildir. Tokenmerkezi.com hiçbir üçüncü tarafın, sitenin ve uygulamanın yaptıklarından sorumlu tutulamaz.

  1. Bu Gizlilik Politikasının Bağlayıcılığı

Kullanıcılar; Tokenmerkezi.com ile paylaştıkları verilerin eksiksiz olduğunu, doğruluğunu ve güncelliğini kabul ve beyan etmiş sayılacaktır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olursa bunları güncelleyeceklerini ve Tokenmerkezi.com’a bildireceklerini, bunu yapmazlarsa oluşabilecek zararlardan kendilerinin sorumlu olacağını da kabul etmişlerdir.

Tokenmerkezi.com adresinde yer alan web sitesini kullanan herkes bu şartları okuyup onayladığını kabul ve beyan ile beraber; bunlara muvâfakat ve mutâbakat sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

Tokenmerkezi.com, gizlilik politikasındaki hükümlerin birini veya birkaçını çıkarma, değiştirme, güncelleme, yeni hükümler ekleme hakkına sahiptir. Bu husus, Tokenmerkezi.com sitesinin tüm içerikleri, sayfaları, özellikleri ve hizmetleri için de geçerlidir. Güncel gizlilik politikası yayınlandığı anda kullanıcıya ulaştırılmış sayılacak ve aynı tarihte yürürlük kazanacaktır.